Doel van ‘DE HOLLANDER’

Doelstelling van Stichting ‘De Hollander’

  • Bevordering van de documentatie en studie van de papier makende, papier verwerkende en kartonnage bedrijven in de Zaanstreek en de daarmee samenhangende bedrijven en instellingen.
  • Bevordering van de conservering van het erfgoed van de papier makende, papier verwerkende en kartonnage bedrijven in de Zaanstreek en de daarmee samenhangende bedrijven en instellingen
  • Het onderhouden van contacten met personen, instellingen, stichtingen, verenigingen en ondernemingen, die zich op enigerlei wijze bezighouden met de historie van het maken, verwerken, handelen en gebruiken van papier en karton vervaardigd in de Zaanstreek.
  • Het maken van een overzicht van de papierhistorische objecten (erfgoed) en documenten van Zaanse papierbedrijven in de verschillende musea en archieven, verenigingen en overige collecties, in het bijzonder in de Zaanstreek en de Provincie Noord-Holland; genoemde objecten en documenten als geheel, digitaal en/of in andere vorm, toegankelijk en beschikbaar te maken en te doen behouden voor komende generaties.
  • De activiteiten zullen ook omvatten het onderzoek naar de economische en maatschappelijke omstandigheden, welke de ontwikkeling van de Zaanse papier- en aanverwante verwerkingsbedrijven tot haar huidige staat hebben bepaald.
  • De stichting heeft voorts ten doel het uitgeven of doen uitgeven of op enige andere wijze produceren van boeken, artikelen; prenten en andere drukwerken, betrekking hebbende op de Zaanse papier- en kartonhistorie, waarvoor het moeilijk of onmogelijk is een uitgever te vinden.