Beleidsplan en toekomst

Inleiding

Stichting Papiergeschiedenis Zaanstreek, De Hollander is opgericht bij  Actus Notarissen  te Zaandijk op 11 december 2015.

Het doel van de stichting

De stichting heeft als doel: Het vastleggen van de roemrijke Zaanse Papier Nijverheid vanaf 1600 tot heden en deze als een geheel op een website. De bevordering van conservering, bestudering en documentatie van de geschiedenis van de papier-, papier verwerkende- en kartonnage bedrijven in de Zaanstreek. Hierbij behoren ook de daarbij betrokken en samenhangende ondernemingen, stichtingen en instituten die zich op enigerlei wijze bezighouden met de historie van het maken, verwerken en gebruiken van papier en karton.

Werkzaamheden van de stichting

  • Het leggen en onderhouden van contacten met betrokken personen, instellingen, Stichtingen, verenigingen en ondernemingen, die zich op enigerlei wijze bezighouden met de historie van het maken, verwerken, handelen en gebruiken van papier en karton vervaardigd in de Zaanstreek;
  • Het vastleggen van de papierhistorische objecten en documenten van Zaans papierbedrijven in de verschillende musea en archieven, verenigingen en overig collecties, in het bijzonder in de Zaanstreek en de Provincie Noord-Holland; genoemde objecten en documenten als geheel, digitaal en/of in andere vorm, toegankelijk en beschikbaar te maken en te doen behouden voor komende generaties;
  • De activiteiten zullen ook omvatten het onderzoek naar de economische en maatschappelijke omstandigheden, welke de ontwikkeling van de Zaanse papier- en aanverwante verwerkings-bedrijven tot haar huidige staat hebben bepaald;
  • De stichting heeft voorts ten doel het uitgeven of doen uitgeven van boeken, artikelen; prenten en andere drukwerken, betrekking hebbende op de Zaanse papier- en kartonhistorie, waarvoor het moeilijk of onmogelijk is een uitgever te vinden;
  • Werkzaamheden zijn niet bedoeld voor enig winstoogmerk.

Organisatie-structuur

De stichting wordt geleid door een bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. De taakverdeling van de bestuurders is in onderling overleg geregeld. De bestuurders zijn onbezoldigd en gemaakte onkosten kunnen worden betaald. De Stichting heeft geen betaalde krachten in dienst. De Bestuursleden zijn:

  • de heer  P. van Nieuwburg, voorzitter
  • mevrouw  G. van de Kamp, vice- voorzitter
  • de heer P. van Leeuwen, secretaris
  • de heer L. Westendorp, penningmeester
  • de heer J. Kingma, bestuurslid

Het beleid van het bestuur is primair het in standhouden en uitbreiden  van  de website voor  een compleet en toegankelijk document van de Zaanse Papier geschiedenis. De kosten van de stichting hoofdzakelijk zullen bestaan uit uitgaven voor kosten van de internetsite en beperkte bestuurskosten. (bankkosten)

Financiering en schenkingsbudget

De Stichting beschikt niet over een kapitaal of vermogen en heeft geen schenkingsbudget. De financiering van de activiteiten en werkzaamheden wordt gerealiseerd door per project een beroep te doen voor financiële ondersteuning bij Zaanse- en nationale fondsen, een ledengroep van ‘Vrienden van het Zaanse Papier’, Zaanse culturele- en erfgoedinstellingen en Zaanse Papierbedrijven. Ook organiseert de stichting studiedagen waarmee mogelijk inkomsten gegenereerd kunnen worden.


Beleidsplan 2019 en verder

Nadat wij in voorgaande jaren druk bezig zijn geweest met het verzamelen van de benodigde content, hebben we afgelopen jaar flinke stappen gezet in de vormgeving van onze website. Deze website is op 12 oktober 2018 gepresenteerd tijdens de door onze stichting, in samenwerking met het gemeentearchief van Zaanstad, georganiseerde studiedag in de raadzaal van het stadhuis. Voor komend jaar staat de verdere uitbreiding van de website op ons programma met mogelijkerwijs wederom een studiemiddag én de presentatie van een jaarboek.


Zaandijk,  december 2018